ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми клиенти,

По-долу са посочени изискванията за най-често легализираните документи за и от чужбина. Ако не сте сигурни, че вашите документи отговарят на тези изисквания или имате по-специален случай, една навременна консултация (безплатна) с нас ще ви спести много неудобства, загуба на време и средства.

Изисквания за документи за превод и легализация за чужбина:

•  Удостоверение за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт – трябва да бъдат дубликати (не оригинал!) или в редки случаи копия, заверени от общината, която ги издава (не могат да се легализират нотариално заверени копия на тези документи). Документът трябва задължително да има правоъгълен печат на издаващата община, удостоверяващ истинността му.

•  Уверение за следване – трябва да са попълнени факултетът, специалността, годината на записване, продължителността, учебната квалификация, за която се обучавате и за какво ще ви послужи; удостоверение от начално или средно училище за преместване – трябва да бъде подписано не само от класния ръководител, но и от директора на училището.

•  Диплома за средно образование, диплома от колеж, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация (включително и издадените от медицински учебни заведения) – съветваме ви да ни донесете оригинала, който след това ще Ви бъде върнат. Ако въпреки това ни донесете копие, то изключително ясно трябва да личат печатът на учебното заведение и подписът на директора или ректора и декана. Задължително направете копието на фото-режим, а в краен случай – цветно копие. При академичните справки – трябва да са изпълнени изискванията както при уверението за следване.

•  Свидетелство за съдимост – трябва да има два подписа – на съдия и секретар и печат на съответния съд; съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние – трябва да бъдат с пресен подпис на съдия и печат (не нотариално заверени копия), а в случай, че са подписани от секретаря на съда – да са изписани трите му имена; пълномощно или декларация – подписите на упълномощителя или декларатора трябва да са нотариално заверени.

•  Медицинско свидетелство за работа в чужбина – трябва да са попълнени всичките ви данни, посочени в началото на документа. Трябва да сте минали всички прегледи, включително за васерман и спин, тъй като има възможност дори и документът да е легализиран без тях, да възникне проблем при влизане в съответната държава; имунизационен паспорт на дете (не се легализира здравната книжка на детето) – трябва да са попълнени всички направени до момента имунизации.

•  Банково удостоверение – когато е издадено от вашата банка, трябва да поясните, че ви трябва за превод и легализация за чужбина.

Уважаеми клиенти, когато ви издават съответни документи, задължително проверявайте коректността на нанесените данни в тях, за да няма допуснати грешки, тъй като ние не можем да правим никакви промени по документите, или да ги променяме в превода.

Изисквания за документи за превод и легализация от чужбина:

Всички документи, идващи от чужбина за България, независимо какви са те, независимо от това дали са копия или оригинали, трябва да имат Апостил , за да бъдат преведени и преводът да бъде легализиран. Изключенията са две:

•  документи идващи от страни, с които Република България има правна помощ – това са всички бивши социалистически държави, всички бивши Съветски републики без Литва, Латвия и Естония, всички бивши Югославски републики, Франция, Австрия, Русия, Либия, Ирак, Тунис. Тези документи могат да бъдат легализирани без Апостил, но задължително трябва да са оригинали и да са с оригинални последни подписи и печати на държавна инстанция.

•  документи идващи от страни, с които Република България няма правна помощ – трябва да имат оригинален печат на нашето посолство в съответната държава.

Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина. Преводът трябва да се направи отново в България. В много държави към документа се прикрепя превод и на него се поставя Апостил. Документът отново е нередовен, тъй като Апостилът трябва да се постави на самия документ.